• 8 de Marzo
   Día Internacional da Muller

• 25 de Novembro
   Día Internacional da eliminación
   da Violencia contra a Muller
vinetaViolencia de xénerovinetaRecursos e prestacións socio-económicas  

Web Concellería
de Igualdade
Web Violencia
   de Xénero
Violencia Sexual
na Xuventude

Violencia de xénero - Recursos e prestacións socio-económicas
A seguinte é unha selección de posibles axudas ás que poden acollerse as vítimas de violencia de xénero, con enlaces para poder acceder á unha información máis ampliada. Non obstante, debes ter en conta que cada unha delas ten os seus propios requisitos (como por exemplo, atoparse nunha determinada situación económica ou familiar) e que ademais algunhas son incompatibles entre si ou existe un determinado número de veces ás que se pode acceder a elas.

Por isto, se estás interesada en solicitar algunha destas axudas, é recomendable que acudas ao Centro de Información dos Dereitos da Muller, e pidas unha cita para recibir unha información actualizada e personalizada, adecuada ás circunstancias persoais concretas.

Axudas de pago único (artigo 27 Lei 1/2004)

Axuda periódica de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero (artigo 39 Lei 11/2007)

Fondo de garantía de indemnizacións (artigo 43 Lei 11/2007)

Indemnizacións a fillas/os de vítimas mortais por violencia de xénero e a mulleres gravemente feridas

Subvencións para facilitar a mobilidade xeográfica das mulleres vítimas de violencia de xénero

Procedemento abreviado para a percepción da renda de inclusión social de Galicia (artigo 41 Lei 11/2007)

A Renda Activa de Inserción (RAI)

As axudas de emerxencia da Concellería de Igualdade do Concello de Vigo

Fondo de Garantía de Pago de Alimentos (tramitacón de urxencia)

Exencións en pago de taxas e axudas a estudos

Exencións en taxas e prezos públicos municipais

Dereito á escolarización e axudas escolares (artigo 42 Lei 11/2007)

Acceso á vivenda (artigo 44 Lei 11/2007)

Axudas e Asistencia ás Vítimas de Delito

Emega: Axudas económicas de apoio ao emprendemento feminino

Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero

Bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións de formación profesional para o emprego

Estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas
  Recursos e prestacións socio-económicas

 


AXUDA ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO

 

A Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, no seu artigo 27, establece o dereito a percibir unha axuda económica ás mulleres vítimas de violencia de xénero que se sitúen nun determinado nivel de rendas e respecto das que se presuma que, debido á súa idade, falta de preparación xeral ou especializada e circunstancias sociais, terán especiais dificultades para obter un emprego. Trátase dun dereito subxectivo mediante o que a citada Lei Orgánica asegura un dos seus principios reitores, recollido no seu artigo 2, letra e): garantir dereitos económicos para as mulleres vítimas de violencia de xénero, co fin de facilitar a súa integración social.

É competencia da Xunta de Galicia a súa tramitación, conforme o artigo 40 da Lei 11/2007, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero.

 

Convocatoria ano 2021:

 

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI434B). (DOG nº 3, do 7 de xaneiro de 2021)

Natureza e contía: pago único en función da situación familiar da beneficiaria.

Prazo de solicitude: desde o 8 de xaneiro ata o 30 de novembro de 2021.

Lugar de presentación:

 • Secretaría xeral da igualdade

 • Na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es

 • En calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

   

PRESTACIÓN PERIÓDICA PARA MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

A Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, dispón no seu artigo 39 que a Xunta de Galicia establecerá, a través do departamento competente en materia de igualdade, unha prestación económica dirixida ás mulleres que sofren violencia de xénero.

 

Convocatoria 2021:

RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión da prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero, prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo. (DOG nº 1, do 02.01.2019)

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convoca para o ano 2021 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo (código de procedemento SI434A). (DOG nº 3, do 7 de xaneiro de 2021)


Natureza e contía das prestacións:

A axuda consiste nunha contía económica destinada directamente á beneficiaria, de carácter periódico, ata o máximo de 12 mensualidades, sempre que nese período subsistan as circunstancias polas que se concedeu. O cómputo do período empeza o mes da solicitude.

Prazo de presentación: aberto con carácter permanente durante todos os exercicios (todo o ano)

Presentación:
 • Secretaría Xeral da Igualdade
 • Na sede electŕo9nica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es
 • En calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
FONDO GALEGO DE INDEMNIZACIÓNS

Regulada no artigo 43 da Lei 11/2007:

 1. A Xunta de Galicia concederá indemnizacións, que se aboarán por unha soa vez, na contía que regulamentariamente se estableza, a favor das mulleres que sofren violencia de xénero e/ou das e dos menores ou persoas dependentes afectadas que residan en Galicia e que non poidan percibir as indemnizacións que lles correspondan polos danos e as perdas causados, e que resultarán fixadas mediante sentenza xudicial ditada por xulgados e tribunais con sede no territorio galego.

 2. Estas indemnizacións aboaranse cando exista constatación xudicial de incumprimento do deber de satisfacelas por insolvencia económica e este incumprimento comporte unha situación de precariedade económica, de acordo cos límites e coas condicións que se fixen regulamentariamente.

Convocatoria 2021:

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI434B). (DOG nº 3, do 7 de xaneiro de 2021)


Prazo de solicitude: desde o 8 de xaneiro ata o 30 de novembro de 2021

Lugar de presentación:

 • Secretaría Xeral da Igualdade

 • Na sede electrónica da Xunta de Galicia:  https://sede.xunta.es

 • En calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 


INDEMNIZACIÓN A FILLAS E FILLOS DE VÍTIMAS MORTAIS POR VIOLENCIA DE XÉNERO E A MULLERES GRAVEMENTE FERIDAS

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas de indemnización económica dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, así como a mulleres que resultasen gravemente feridas como consecuencia dunha agresión por violencia de xénero, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI460A).)


Natureza e contía das prestacións:

Axudas de indemnización económica dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, así como a concesión de axudas de indemnización económica dirixidas a mulleres que resultasen gravemente feridas como consecuencia dunha agresión por violencia de xénero.

 

Prazo de presentación: 12/01/2021 - 30/11/2021


Lugar de presentación:

En calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
 
SUBVENCIÓNS PARA FACILITAR A MOBILIDADE XEOGŔAFICA DAS MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

 RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para facilitar a mobilidade xeográfica das mulleres vítimas de violencia de xénero, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI451B).

Natureza das prestacións: 
axudas para a mobilidade xeográfica das mulleres vítimas de violencia de xénero cando, a causa desa situación de violencia, se viran obrigadas a cambiar a súa residencia habitual como consecuencia da súa contratación por conta allea ou establecemento por conta propia, coa finalidade de apoialas no comezo dunha nova vida ou situación libre de violencia, e sempre que o traslado se producira con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2019.

Prazo de solicitude: d
esde o 19 de maio ao 30 de novembro de 2021

Lugar de presentación:

En calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
 


Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA)

Normativa

LEI 11/2007, galega para o tratamento e a prevención da violencia de xénero (artigo 41)

Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia (DOG nº 249 do 31/12/2013).

Definición: prestación pública destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza deles, así como a acadar progresivamente a súa autonomía e integración social e laboral, mediante o dereito e o deber a participar en procesos personalizados de inserción con apoio técnico e financeiro do Sistema galego de servizos sociais e do Sistema público de emprego de Galicia.

 

Tramitación abreviada por razón de violencia de xénero

Artigo 41: Cando se reflicta no informe de valoración social que a persoa solicitante é vítima dunha situación de violencia de xénero, acreditada por calquera das formas previstas no artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e tratamento da violencia de xénero, os trámites para a concesión da Risga terán carácter de urxencia e tramitaranse con carácter prioritario ás demais solicitudes. O mesmo será de aplicación aos supostos acreditados de violencia doméstica, así como aos supostos de persoas vítimas de explotación sexual-laboral en redes de trata de seres humanos, logo da constatación da súa cooperación coas autoridades na investigación do delito.

Prazo de presentación: todo o ano

Lugar de presentación

 • Nos servizos sociais comunitarios do concello de residencia.

 • En calquera outro dos rexistros ou oficinas sinalados na normativa reguladora do procedemento administrativo común

   
  RAI: Renda Activa de Inserción

Real Decreto 1369/2006, do 24 de novembro, polo que se regula o programa de renda activa de inserción para persoas desempregadas con especiais necesidades económicas e dificultade para atopar un emprego.

E un Programa xestionado polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) coa colaboración do Servizo Público de Emprego da Comunidade Autónoma, de apoio á inserción laboral de colectivos con especiais dificultades para incorporarse ao mercado de traballo e en situación de necesidade económica.
Implica o pago dunha renda mensual e axudas suplementarias en determinados supostos.
A axuda económica compleméntase con asesoramento individualizado para a procura de emprego e accións de formación e inserción laboral xestionadas polo Servizo Público de Emprego da Comunidade Autónoma.

Colectivos beneficiarios

 • Persoas en desemprego de longa duración maiores de 45 anos

 • Emigrantes retornados maiores de 45 anos

 • Vítimas de violencia de xénero ou doméstica

 • Persoas con discapacidade igual o superior ao 33%

 

Contía e duración:

80% do IRPEM mensual vixente en cada momento. A duración máxima da percepción da renda será de 11 meses. Durante a percepción da RAI o SEPE ingresará as cotizacións á Seguridade Social.

A axuda pódese solicitar ata un máximo de 3 veces, pero deber haber un intervalo dun mínimo de 12 meses entre unha e outra.

Nos casos específicos de violencia de xénero ou discapacidade, os 33 meses pódense cobrar de forma seguida, sen o ano de espera.

Axudas complementarias:

 • No caso de vítimas de violencia de xénero ou doméstica ten dereito a unha axuda suplementaria de 3 mesualidades cando por este motivo se vexa na obriga de cambiar a súa residencia.

Prazo de presentación: todo o ano

Lugar de presentación:

 • A sede electrónica do SEPE

 PROGRAMA DE AXUDAS ECONÓMICAS DIRECTAS DE APOIO PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO DO CONCELLO DE VIGO

A finalidade destas axudas é a de apoiar ás mulleres en situación acreditada de violencia de xénero para afrontar unhas necesidades derivadas principalmente da violencia de xénero no proceso de ruptura co agresor e sempre que, a xuízo dos servizos municipais de atención á muller, non poidan ser cubertas pola beneficiaria.
Todas as axudas concedidas terán o carácter de temporais, non periódicas, e poderán facer fronte aos seguintes gastos: cartos mensuais de peto, lavandería, alimentación, hixiene, farmacia, alugueiro, transporte, traslados de seguridade, actividades formativas, extraescolares, consumos, enxoval e/ou outras necesidades urxentes e inmediatas.

  Convocatoria 2021:

Bases reguladoras publicadas no BOPPO núm. 7 do 13/01/2021

  Prazo para a presentación de solicitude: 19/01/2021 - 23/12/2021

  Lugar de presentación: Rexistro Xeral municipal, ou por calquera dos medios indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das Administracións Públicas.
  Enlace ás bases e solicitude

 


FONDO DE GARANTÍA DE PAGO DE ALIMENTOS

É un fondo público xestionado pola Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Está regulado polo Real Decreto 1618/2007, de 7 de decembro (BOE de 14 de decembro de 2007).

A finalidade do Fondo é garantir aos menores de idade e aos maiores con discapacidade, o pago dos alimentos (pensións alimenticias), recoñecidos en resolución xudicial ou convenio xudicialmente aprobado (en supostos de separación legal, divorcio, declaración de nulidade, procesos de filiación ou alimentos), cando os mesmos resulten impagados pola persoa obrigada a satisfacelos.

Tramitación polo procedemento de urxencia

Tramítase de urxencia cando concorre algunha das dúas situacións seguintes:

 1. Os recursos da unidade familiar non superan o límite económico antes indicado, minorando o coeficiente en 0,5 puntos (Así: se se integra un só menor o límite é 1 vez o IPREM; se se integran 2 menores 1,25 veces o IPREM etc.).

 2. A persoa que ostenta a garda e custodia do menor é vítima de violencia de xénero, nos termos previstos na Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro. Esta condición acredítase mediante sentenza condenatoria ou resolución xudicial que acorde como medida cautelar para a protección da vítima a prohibición de aproximación ou prisión provisional do inculpado, así como na forma prevista no artigo 23 da citada Lei Orgánica.

Prazo de presentación: todo o ano

Lugar de presentación: Rexistros da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas, das Delegacións de Economía e Facenda, e calquera dos contemplados no artigo 38 da Lei 30/1992, de RJAP e do Procedemento Administrativo Común

 

 

 

EXENCIÓNS EN PAGO DE TAXAS E AXUDAS PARA ESTUDOS:

 

EXENCIÓN DE TAXAS UNIVERSITARIAS:

DECRETO 102/2020, do 9 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2020/21

 5. Vítimas de violencia de xénero.

De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, as persoas que teñan a condición de vítimas de violencia de xénero, así como os seus fillos e fillas e menores de idade suxeitos á súa tutela e garda e custodia, terán dereito á exención do pagamento dos prezos públicos por servizos académicos. En consecuencia, deberán aboar unicamente os prezos da tarifa terceira.

Os menores que estean suxeitos á tutela e garda e custodia das mulleres vítimas de violencia de xénero continuarán gozando da exención prevista anteriormente unha vez que acaden a maioría de idade.

A condición de vítima de violencia de xénero acreditarase no momento da formalización da matrícula, mediante calquera das formas previstas no artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Declarada a exención por este motivo, manterase durante o período ordinario de realización deses estudos.

 

Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico 2020/21 ou por unha situación derivada da COVID-19, teña dificultades económicas para continuar estudos (DOG nº 6 do 12 de xaneiro de 2021).

 

Artigo 3. Requisitos das persoas solicitantes

Poderá solicitar estas axudas o alumnado universitario que cumpra os seguintes requisitos:

1. Causas sobrevidas no curso académico 2020/21.

a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico: orfandade absoluta; situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar; condición de emigrante retornado; vítimas de violencia de xénero; vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).

b) Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2020/21. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de xullo de 2020 e o 30 de xuño de 2021.

2. Causas xurdidas como consecuencia da COVID-19.

Que algún dos sustentadores principais da unidade familiar estean en situación de desemprego, en Expediente Temporal de Regulación de Emprego (ERTE) ou en calquera outra situación que supoña unha merma económica ou laboral como consecuencia directa da COVID-19.

3. Requisitos de carácter xeral.

a) Estar matriculado, no curso académico 2020/21, como mínimo en 50 créditos, incluídos os créditos recoñecidos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado ao que lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos que deberá de estar matriculado como mínimo de 30 créditos, incluídos tamén os créditos recoñecidos.

b) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a lei de orzamentos xerais do estado para o ano 2021 multiplicada por 1,50.

c) Non ter percibido esta axuda con anterioridade.

 
Prazo de presentación:
13/01/2021 - 02/08/2021

Lugar de presentacion: 

 • Na sede electrónica da Xunta de Galicia:https://sede.xunta.es
 • En calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

DECRETO 89/2013, do 13 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais nas ensinanzas de música e artes escénicas, de idiomas, deportivas, de conservación e restauración de bens culturais e nos estudos superiores de deseño.

 

Artigo 7.6: Quedan exentas do pagamento polos servizos académicos regulados neste decreto as alumnas que sufran violencia de xénero. Tamén quedará exento o alumnado cuxas proxenitoras a sufran.

 


EXENCIÓN DE TAXAS MUNICIPAIS
:

Para as seguintes taxas e tributos, o Concello de Vigo establece exencións para poboación que non acade certo límite de ingresos.
Neste enlace atópanse as ordenanzas fiscais municipais:

https://sede.vigo.org/expedientes/sede_textos/texto.jsp?idt=concellodixital11&lang=ga

En concreto, menciónase ás vítimas de violencia de xénero nas segintes:

Ordenanza Fiscal reguladora das taxas pola prestación do servizo das escolas de primeira etapa de educación infantil.

En relación coas vítimas de violencia de xénero, establécese que:

Estarán exentos das taxas reguladas na presente ordenanza, os nenos e nenas que pertenzan a familias con ingresos brutos anuais per capita inferiores a 4.166 €.

Para a determinación dos Ingresos Brutos anuais per cápita teranse en conta as seguintes normas:

No caso de que a nai ou titora sexa unha vítima de violencia de xénero acreditada mediante sentenza firme, aplicarase aos seus ingresos brutos o coeficiente 0,35. Este coeficiente será de aplicación durante os primeiros 5 anos contados desde a data da sentenza.

 

Ordenanza reguladora dos Prezos Públicos das Escolas Municipais de Música e Artes Escénicas:

En relación coas vítimas de violencia de xénero, establécese que:

Estarán exentos/as dos Prezos Públicos regulados nesta ordenanza, os membros de familias familias con ingresos brutos anuais per cápita inferiores a 3.934 € e 6.223 para familias numerosas.

Para a determinación dos Ingresos Brutos anuais per cápita teranse en conta as seguintes normas:

No caso de que algún membro da unidade familiar sexa unha vítima de violencia de xénero acreditada mediante sentenza firme, aplicarase aos seus ingresos brutos o coeficiente 0,35. Este coeficiente será de aplicación durante os primeiros 5 anos contados desde a data da sentenza.

 

Ordenanza reguladora dos Prezos Públicos por utilización das instalacións deportivas municipais dependentes da concellería de deportes.

En relación coas vítimas de violencia de xénero, establécese que:

Atópanse exentos/as do pagamento dos prezos públicos regulados nesta ordenanza: (...) A.2. Os/as usuariosparticipantes no Programa Municipal de escolas deportivas conforme o que segue:

Os alumnos membros de familias con ingresos brutos anuais per cápita inferiores a 3.934 €. Alumnos/as membors de familias numertosas que conten con ingresos brutos anuais per capita inferiores a 6.155 €.

Para a determinación dos Ingresos Brutos anuais per cápita teranse en conta as seguintes normas:

No caso de que a nai ou titora sexa unha vítima de violencia de xénero acreditada mediante sentenza firme, aplicarase aos seus ingresos brutos o coeficiente 0,35. Este coeficiente será de aplicación durante os primeiros 5 anos contados desde a data da sentenza.Ordenanza Fiscal reguladora dos dereitos ou taxas pola prestación dos servizos dos cemiterios municipais.

Estarán exentos/as das taxas correspondentes á expedición de licenzas de inhumación ou enterramento, os suxeitos pasivos membros de familias con ingresos brutos anuais per cápita inferiores a 3.934 €.

Para a determinación dos Ingresos Brutos anuais per cápita teranse en conta as seguintes normas:

No caso de que o suxeito pasivo sexa unha vítima de violencia de xénero acreditada mediante sentenza firme, aplicarase aos seus ingresos brutos o coeficiente 0,35. Este coeficiente será de aplicación durante os primeiros 5 anos contados desde a data da sentenza.

 

Ordenanza Fiscal reguladora das taxas pola recollida do lixo.

En relación coas vítimas de violencia de xénero, establécese que:

Estarán exentos/as da taxa de lixo da vivenda que constitúa a residencia habitual do/a solicitante, os membros de familias con ingresos brutos anuais per cápita inferiores a 3.934 € e 6223 € para familias numerosas.

Para a determinación dos Ingresos Brutos anuais per cápita teranse en conta as seguintes normas:

No caso de que nunha vivenda resida unha persoa vítima de violencia de xénero acreditada mediante sentenza firme, aplicarase aos seus ingresos brutos o coeficiente 0,35. Este coeficiente será de aplicación durante os primeiros 5 anos contados desde a data da sentenza.

 

Ordenanza Fiscal reguladora das taxas pola prestación de servizos de inspección sanitaria e os de análises químicas, bacteriolóxicas e calquera outras da mesma natureza

En relación coas vítimas de violencia de xénero, establécese que:

Estarán exentos/as das taxas correspondentes das taxas, os suxeitos pasivos membros de familias con ingresos brutos anuais per cápita inferiores a 3.934 €.

Para a determinación dos Ingresos Brutos anuais per cápita teranse en conta as seguintes normas:

No caso de que o suxeito pasivo sexa unha vítima de violencia de xénero acreditada mediante sentenza firme, aplicarase aos seus ingresos brutos o coeficiente 0,35. Este coeficiente será de aplicación durante os primeiros 5 anos contados desde a data da sentenza.

 

Ordenanza Fiscal reguladora das taxas pola prestación dos servizos de sanidade preventiva, desinfección, desinsectación, desratización e destrución de calquera clase de materiais e produtos contaminantes ou propagadores de xermes nocivos para a saúde pública prestados a domicilio ou por encargo.

En relación coas vítimas de violencia de xénero, establécese que:

Estarán exentos/as das taxas correspondentes das taxas, os suxeitos pasivos membros de familias con ingresos brutos anuais per cápita inferiores a 3.934 €.

Para a determinación dos Ingresos Brutos anuais per cápita teranse en conta as seguintes normas:

No caso de que o suxeito pasivo sexa unha vítima de violencia de xénero acreditada mediante sentenza firme, aplicarase aos seus ingresos brutos o coeficiente 0,35. Este coeficiente será de aplicación durante os primeiros 5 anos contados desde a data da sentenza.


ESCOLARIZACIÓN:

 

Lei Orgánica 1/2004 de 28 de novembro de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.

 

Artículo 5. Escolarización inmediata en caso de violencia de género. Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género.

 

Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Artigo 17.-Escolarización inmediata en caso de violencia de xénero. A Xunta de Galicia asegurará a escolarización inmediata das nenas e dos nenos que se vexan afectados por cambios de centro derivados de situacións de violencia de xénero. Así mesmo, facilitará que os centros educativos lles presten unha atención especial ao devandito alumnado.

Artigo 42.-Axudas escolares. Para a concesión de axudas escolares, a Administración educativa galega, así como a Administración local, ponderarán como factor cualificado a situación de violencia de xénero no contorno familiar das e dos menores, especialmente para axudas en materia de gastos escolares, de transporte, de comedor e de actividades extraescolares.

 

 

AXUDAS ESCOLARES:

Xunta de Galicia

LIBROS DE TEXO


ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento ED330B).


ESCOLAS INFANTÍS
Resolución do 11 de marzo de 2021 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 para o curso 2021/22 (DOG nº 55 do 23 de marzo de 2021).

 

Artigo 3.c. Procedemento extraordinario. 2º. Os de fillos/as das mulleres que se atopen nunha casa de acollida e/ou sexan vítimas de violencia de xénero

 
 

Concello de Vigo

LIBROS E MATERIAL ESCOLAR:

AXUDAS MUNICIPAIS DE LIBROS, MATERIAL ESCOLAR E COMEDOR PARA ALUMNOS/AS DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS E PRIVADOS CONCERTADOS DE EDUCACIÓN INFANTIL (2A ETAPA), EDUCACIÓN PRIMARIA E SECUNDARIA. CURSO 2021-2022

Bases reguladoras
 


BASE DÉCIMA. Criterios de valoración: Para os efectos do cálculo da renda
per cápita, computarán por dous cando o/a solicitante fose vítima de violencia de xénero.

 


 
ACCESO Á VIVENDA:

Lei Orgánica 1/2004 de 28 de novembro de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.

Artículo 28. Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores.

Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable.

 

Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Artigo 44.-Dereito de acceso á vivenda.

A Xunta de Galicia, a través do departamento competente en materia de vivenda e en coordinación co departamento competente en materia de igualdade, garantirá, nos termos que se establezan regulamentariamente, o dereito a unha vivenda ás mulleres que sufran ou sufrisen violencia de xénero e se atopen nunha situación de precariedade económica. Poderán beneficiarse tanto das medidas para o acceso a unha vivenda en propiedade coma en réxime de aluguer.

Artigo 45.-Acceso prioritario ás vivendas de promoción pública.

Na adxudicación das promocións públicas de vivendas daráselles prioridade ás necesidades das mulleres que sufran violencia de xénero e se atopen nunha situación de precariedade económica.

Así mesmo, poderá reservarse un número de vivendas adaptadas para mulleres que sufran violencia de xénero con mobilidade reducida de carácter permanente.

Artigo 46.-Equipamentos sociais especializados.

As mulleres maiores e as mulleres afectadas de diversidade funcional que sufran violencia de xénero, así como as persoas delas dependentes, consideraranse colectivos preferentes para acceder aos equipamentos sociais especializados, nomeadamente residencias para persoas maiores e centros de día.

 

Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia.

Artículo 74. Reservas.

   En cada procedimiento de adjudicación, el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo podrá reservar viviendas para ser adjudicadas a las unidades familiares o de convivencia que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: (entre outros)

   e) Mujeres víctimas de violencia de género.

 

Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVIta

ORDE do 18 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020. (DOG nº 4, 07/01/2019)

 

Resolución do 22 de decembro de 2020 pola que se convocan para o ano 2021, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social (DOG nº 12 do 20 de xaneiro de 2021).

Descrición:

Bonos mensuais de apoio ao pago da mensualidade dunha vivenda en alugamento. Consiste nun máximo de 12 bonos, prorrogables por dous períodos sucesivos de 12 meses, ata acadar unha duración máxima de 3 anos.

Dirixido a determinados colectivos, entre outros:

"As das vítimas de violencia de xénero que teñan dificultade para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que no momento da solicitude estean residindo nun recurso de acollida dos integrados na Rede galega de acollemento para este colectivo e adscrito a unha Administración pública.

Para os efectos deste programa, consideraranse vítimas de violencia de xénero as mulleres, os seus fillos e fillas menores orfos, vítimas tamén desta violencia, así como as mulleres e nenas vítimas de trata con fins de explotación sexual. Terán tamén esa consideración as mulleres que padecesen violencia vicaria ou violencia por interpósita persoa."

Prazo de solicitude:
21/01/2021 - 10/12/2021. Rematará, en todo caso, co esgotamento da dotación orzamentaria da convocatoria.


Lugar de solicitude:

Sede electrónica: https://sede.xunta.es

Instituto galego de Vivenda e Solo

En calquera dos lugares e rexistros establecidos na Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Bono de Alugueiro Social para vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de estado contra a violencia de xénero 

ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero, con financiamento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (DOG nº 78 do 24/04/2019)

RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2021 pola que se convocan, para o ano 2021, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de Estado contra a violencia de xénero (códigos de procedemento VI482C e VI482D).


Dirixida as seguintes unidades de convivencia:

a) As das mulleres vítimas de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica do seu agresor ou, no caso de mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual, de dependencia da persoa que mantivese sobre ela unha relación de dominación. Terán tamén esa consideración as mulleres que padecesen violencia vicaria ou violencia por interpósita persoa, con resultado de morte. Ademais, que cumpran os seguintes requisitos:

 • Que non resultasen beneficiarias desta axuda nunha convocatoria anterior.
 • Que, dentro do ano anterior á data de presentación da solicitude, cesase a convivencia co agresor ou coa persoa que manteña sobre ela unha relación de dominación. No caso de violencia vicaria ou violencia por interpósita persoa, o feito causante deberase ter producido dentro do ano anterior ao da presentación da solicitude.
 • Que o documento acreditativo da situación de violencia fose emitido dentro dos doce meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude. No caso de acreditar a situación de violencia de xénero a través da orde de protección ou da medida cautelar, estas deberán estar vixentes na data de presentación da solicitude e manterse na data da resolución desta axuda.

b) As das fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, calquera que sexa a natureza da súa filiación, que se encontrasen nunha situación de dependencia económica da nai ou do agresor no momento do falecemento da vítima. Ademias, que cumpran os seguintes requisitos:

 • Que a persoa solicitante sexa menor de idade e estivese convivindo coa nai no momento da súa morte, independentemente da renda da unidade de convivencia.
 • Que a persoa solicitante sexa maior de idade e menor de 30 anos e dependese economicamente da nai e/ou do agresor. Entenderase que existe dependencia económica cando na data do falecemento as fillas e os fillos percibisen rendas, de calquera natureza, que en cómputo anual sexan iguais ou inferiores a doce mensualidades do indicador público da renda de efectos múltiples (IPREM) para o ano 2020. (12 pagas IPREM ano 2020 = 6.583,20 €)

Prazo de solicitude:
17/03/2021 - 10/12/2021 e, en todo caso, co esgotamento da partida orzamentaria

Lugar de solicitude:

Sede electrónica: https://sede.xunta.es

Instituto galego de Vivenda e Solo

En calquera dos lugares e rexistros establecidos na Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
 

 

 

AXUDAS E ASISTENCIA ÁS VÍTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS E CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

A Lei 35/1995, do 11 de decembro, de axudas e asistencia ás vítimas de delitos violentos e contra a libertade sexualestablece un sistema de axudas públicas en favor das vítimas directas ou indirectas de delitos dolosos e violentos cometidos en España con resultado de morte, ou de lesións graves, ou de danos graves na saúde física ou mental. Así mesmo, prevense axudas en favor das vítimas directas dos delitos contra a liberdade sexual, aínda cando se perpetren sen violencia.

Prazo de solicitude: un ano, contado desde a data na que se produciu o feito delituoso. Non obstante, ese prazo interrómpese co inicio do proceso penal e ábrese de novo desde que recaia a resolución xudicial firme.

Lugar de solicitude: Rexistros da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas, das Delegacións de Economía e Facenda, e calquera dos contemplados no artigo 38 da Lei 30/1992, de RJAP e do Procedemento Administrativo Común

 

PROGRAMA EMEGA: AXUDAS ECONÓMICAS DE APOIO AO EMPRENDEMENTO FEMININO

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (procedemento SI429A).

Descrición:
conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como para ter acceso a servizos específicos de acompañamento, asesoramento e titorización co obxecto de facilitar a implantación e a consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres.

Prazo de solicitude: un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución. Ata o 6 de agosto de 2020.

Lugar de presentación da solicitude: obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas de diseño e implementación de itinerarios personalizados y acciones específicas que favorezcan la inserción sociolaboral de mujeres en situación de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria para los años 2020 y 2021, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género (DOG nº 122 de 22 de junio de 2020).
Enlace a bases e documentación.


BOLSAS E AXUDAS PARA PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS QUE PARTICIPEN EN ACCIÓNS FORMATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

Orde do 17 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes aos exercicios 2020 e 2021(DOG nº 235 do 20 de novembro de 2020).

Descrición: concesión directa de subvencións por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria en concepto de bolsas e axudas para as persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas no marco da formación profesional para o emprego financiada pola referida consellería,que se inicien no período comprendido entre o día da entrada en vigor desta orde e o 31 de outubro de 2021, coa excepción da formación incluída en programas integrados de emprego e obradoiros de emprego.

Prazo de solicitude: 
21/11/2020 - 30/11/2021
1. A persoa traballadora desempregada deberá presentar a súa solicitude no prazo dun mes desde a súa incorporación á acción formativa, ou desde que teña lugar o feito causante que determina o dereito, coa data límite do 30 de novembro de 2021.
 

Vítimas de violencia de xénero:
Artigo 9. Axudas para mulleres vítimas de violencia de xénero
1. As persoas traballadoras desempregadas que asistan a accións de formación as que se refire esta orde e que teñan a condición de muller vítima de violencia de xénero, terán dereito a percibir unha axuda de dez euros por día de asistencia, acumulables, de ser o caso, ao resto de bolsas e axudas que poidan corresponderlle.
2. Para aquelas subvencións en concepto de bolsas e axudas en que se establezan límites de rendas da unidade familiar ou de convivencia para a súa percepción, quedan excluídos do cómputo das rendas os ingresos da persoa agresora.

Lugar de presentación da solicitude:
Na sede electŕonica da Xunta de Galicia:  https://sede.xunta.gal
Presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 


TEMPO LIBRE:

Estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas
:

Resolución do 12 de maio de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca para o ano 2021 o programa de axudas para a concesión das estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas (código de procedemento SI447A).

Descrición:
estadías de tempo libre, que se desenvolverán preferentemente entre finais do mes de xuño e principios do mes de setembro, incluíndo servizos de aloxamento, en réxime de pensión completa, traslado de ida e volta desde o seu concello de residencia, equipo de monitoras/es e actividades complementarias, que serán gratuítos para as persoas beneficiarias, cun máximo de 90 prazas.

Prazo de solicitude: desde o 1 de xuño ata o 1 de xullo de 2021.
Lugar de presentación da solicitude:
Na sede electŕonica da Xunta de Galicia:  https://sede.xunta.gal
Presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 
imagen agenda
Tlfs. de urxencia
- Atención 24 horas : 986 293 963
- Tlf. Nacional do Maltrato: 016
- Emerxencias: 112
- Urxencia Sanitaria: 061
- Urxencia da Policía Municipal: 092
- Urxencia da Policía Nacional: 091
- Urxencia da Garda Civil: 062
Síguenos en:
Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en Youtube Síguenos en Flickr
Máis novas da prensa
fondo
© Concello de Vigo. 2008
Praza do Rei nº1-36202-Vigo
Tel.:986 810 100